proza1.jpg

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van huur en verhuur van roerende zaken van A.J.W. van Klompenburg h.o.d.n. A.J.W. van Klompenburg, gevestigd te Epe, hierna te noemen “de verhuurder”.
2. De huurder zal in het navolgende worden aangeduid als “de huurder”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de huurder aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “het gehuurde” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in de overeenkomst nader omschreven roerende zaak die door de verhuurder aan de huurder ter beschikking wordt gesteld, zoals machines, materieel en apparatuur.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
7. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of nadere overeenkomsten.
9. Indien de verhuurder deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de huurder ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De verhuurder hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes

1. Ieder aanbod en elke offerte van de verhuurder is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de verhuurder het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht de verhuurder niet tot de verhuur van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de huurprijs.
3. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de huurder verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de verhuurder het recht de opgegeven huurprijzen en/of levertermijnen aan te passen.
4. Het aanbod, de offerte en de huurprijzen gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten.
5. Getoonde modellen evenals opgaven van (technische) specificaties, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de verhuurder zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de huurder geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze door partijen wordt ondertekend.
2. De verhuurder is pas gebonden aan:
a. mondelinge afspraken;
b. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de huurder of zodra de verhuurder - zonder tegenwerping van de huurder - met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de verhuurder vereist, mag hij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.

Artikel 5: Waarborgsom

1. De verhuurder heeft het recht een waarborgsom vast te stellen die de huurder vóór ingang van de huurperiode aan de verhuurder moet voldoen.
2. Indien de huurder de verlangde waarborgsom niet tijdig betaalt, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander, onverminderd het recht van de verhuurder op schadevergoeding.
3. De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huurprijs.
4. Bij het einde van de overeenkomst heeft de verhuurder het recht alle voor rekening van de huurder komende kosten en schade te verrekenen met de van de huurder ontvangen waarborgsom.

Artikel 6: Huurperiode en huurprijs

1. De huurperiode en de huurprijs worden in de overeenkomst vastgelegd.
2. De huurder is over de gehele huurperiode de tussen partijen overeengekomen huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in:
a. op het moment dat het gehuurde het terrein van de verhuurder verlaat, indien de huurder het gehuurde ophaalt;
b. op het moment dat het gehuurde bij de huurder wordt afgeleverd, indien de verhuurder het gehuurde bij de huurder bezorgt;
en eindigt op het moment dat het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen en toebehoren door verhuurder retour is ontvangen.
3. Vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde welke te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor risico van de huurder komen zijn eveneens onder de huurperiode begrepen. Deze omstandigheden leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode.
4. De huurperiode wordt bovendien verlengd met iedere vertraging in de teruggave van het gehuurde na de overeengekomen periode, waaronder begrepen de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van de huurder. De verhuurder heeft dan het recht - naast een betaling van de over de verlenging verschuldigde huurprijs - een vergoeding van alle door de verhuurder geleden schade van de huurder te verlangen.
5. De huurprijs is exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
6. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de verhuurder (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door de verhuurder ingeschakelde derden, heeft de verhuurder het recht de overeengekomen huurprijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de huurder in rekening te brengen.
b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan de verhuurder heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de verhuurder er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.
7. Bij duurovereenkomsten heeft de verhuurder het recht om jaarlijks een reguliere huurverhoging door te voeren en door te berekenen aan de huurder. De verhuurder zal de huurder hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de huurverhoging informeren.

Artikel 7: Aflevering/ ophalen van het gehuurde

1. De verhuurder bepaalt of hij het gehuurde bij de huurder bezorgt of dat de huurder het gehuurde zelf moet ophalen.
2. Indien de verhuurder het gehuurde bezorgt, kunnen overeengekomen (afleverings)termijnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, moet de huurder hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze verplichtingen alsnog na te komen.
3. Aflevering van het gehuurde door de verhuurder gebeurt op het afleveradres tot (aan de eerste deur) op de begane grond en omvat nimmer de installatie of het gebruiksklaar maken van het gehuurde, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. De huurder moet er voor zorgen dat:
a. hij alle door de verhuurder verzochte informatie met betrekking tot de aanvoer en afvoer van het gehuurde tijdig aan hem ter beschikking stelt;
b. op het overeengekomen afleveradres voldoende losfaciliteiten aanwezig zijn en het gehuurde onmiddel¬lijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen. Indien de huurder een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag de verhuurder in ieder geval de daaruit voorvloeiende kosten bij de huurder in reke¬ning brengen;
c. hij over een deugdelijk transportmiddel beschikt indien hij het gehuurde zelf ophaalt en retourneert aan de verhuurder. Het transportrisico is voor de huurder.

Artikel 8: Eigendom

1. Het gehuurde blijft altijd eigendom van de verhuurder. De huurder mag het gehuurde niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op of aan het gehuurde aanbrengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. De huurder moet te allen tijde voorkomen bij derden de verwachting of indruk te wekken, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.
2. De huurder zal de verhuurder direct informeren indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde - daaronder begrepen fiscaal bodembeslag - of indien gegronde vrees bestaat voor beslaglegging. De huurder zal bovendien de beslaglegger direct informeren dat het gehuurde eigendom is van de verhuurder.
3. Indien de huurder zich het gehuurde op enige wijze toe-eigent, is er sprake van verduistering van het gehuurde. De verhuurder zal in dat geval altijd aangifte van verduistering doen bij de daartoe bevoegde instantie.

Artikel 9: Gebruik - onderhoud - herstel

1. De huurder moet er voor zorgen dat:
a. hij het gehuurde conform de eventuele instructies, bedienings- of gebruiksaanwijzingen of behandelingsvoorschriften van de huurder gebruikt of zelf over voldoende kennis en ervaring beschikt om het gehuurde op de juiste wijze te gebruiken;
b. hij het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat houdt. De huurder is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade evenals voor verlies en diefstal. Daarbij moet de huurder schade, verlies en/of diefstal direct na ontstaan of constatering aan de verhuurder melden onder opgaaf van alle bijzonderheden en gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Herstel van schade en/of defecten evenals het vervangen van kapotte onderdelen mag alleen worden uitgevoerd door de verhuurder of - na diens uitdrukkelijke toestemming - op aanwijzing van de verhuurder;
c. er voor het gehuurde gedurende de huurperiode een veilige stalling- of opslagplaats beschikbaar is;
d. het gehuurde gedurende de huurperiode in ieder geval verzekerd is voor de gebruikelijke risico’s, zoals schade, verlies (al dan niet door diefstal) en tenietgaan van het gehuurde. Indien het gehuurde verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, is de huurder aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.
2. Indien schade of defecten aan het gehuurde buiten de schuld van de huurder zijn ontstaan - dit ter beoordeling van de verhuurder - heeft de huurder recht op herstel of vervanging van het gehuurde voor de resterende duur van de huurperiode. Dit laatste naar keuze van de verhuurder.
3. Indien voor eventuele herstelwerkzaamheden retournering van het gehuurde noodzakelijk blijkt, geschiedt dit alleen voor rekening en risico van de verhuurder indien partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen. In alle gevallen geschiedt het transport op een door de verhuurder te bepalen wijze en - indien van toepassing - in de originele verpakking of emballage.
4. Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. De kosten van de, na verleende toestemming, aangebrachte wijziging of aanpassing van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder. Bij het einde van de overeenkomst beslist de verhuurder of hij wenst dat de door de huurder aange¬brach¬te wijzigingen en/of aanpassingen verwijderd worden dan wel dat hij op de verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval moet de huurder het gehuurde in de staat terugbrengen waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de huurder.
5. De verhuurder heeft het recht gedurende de huurperiode de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De huurder moet de verhuurder/ diens gemachtigde in dit kader toegang tot het ge¬huurde verlenen.

Artikel 10: Klachten

1. De huurder moet het gehuurde direct bij het ophalen of de ontvangst op gebreken, beschadigingen, defecten e.d. controleren of laten keuren. Eventuele gebreken, beschadigingen, defecten e.d. moet de huurder zo spoedig mogelijk - maar uiterlijk binnen 24 uur na ophalen/ ontvangst aan de verhuurder melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke mededeling wordt het gehuurde geacht zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de huurder te zijn meegegeven of geleverd. Voornoemde schriftelijke bevestiging zal als bijlage aan de overeenkomst worden gehecht voor zover de klachten niet al direct bij het ophalen of bij de aflevering door partijen op de huurovereenkomst zijn vermeld.
2. Overige klachten moeten direct na ontdekking schriftelijk aan de verhuurder worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de huurder.
3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de verhuurder is gemeld, wordt het gehuurde geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de huurder niet op.
5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
6. De huurder moet de verhuurder in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan de verhuurder verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat de verhuurder ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de huurder, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de huurder.
7. In alle gevallen geschiedt het transport op een door de verhuurder te bepalen wijze en - indien van toepassing - in de originele verpakking of emballage.
8. Geen klachten zijn mogelijk indien het gehuurde na ontvangst door de huurder van aard en/of samenstelling is veranderd of geheel of gedeeltelijk is be- of verwerkt.

Artikel 11: Garanties

1. De verhuurder staat gedurende de huurperiode in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het gehuurde maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. Indien voor het gehuurde door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven inzake capaciteiten, functionaliteiten e.d., zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De verhuurder zal de huurder hierover informeren.
3. Indien het doel waarvoor de huurder het gehuurde wenst te gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van het gehuurde, garandeert de verhuurder slechts dat het gehuurde geschikt is voor dit doel indien hij dit schriftelijk aan de huurder heeft bevestigd. Alleen na voornoemde schriftelijke bevestiging mag de huurder het gehuurde conform zijn doel gebruiken.
4. Bij een terecht beroep op de garantie zal de verhuurder - naar zijn keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van het gehuurde dan wel voor terugbetaling van of een korting op de huurprijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
5. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van het gehuurde, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de verhuurder. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de huurprijs verlangen.

Artikel 12: Teruglevering

1. De huurder moet er voor zorgen dat hij het gehuurde na afloop van de huurperiode in de staat en in de eventuele emballage waarin het gehuurde zich bij ontvangst bevond - behoudens slijtage als gevolg van normaal gebruik - en inclusief de eventueel bijgeleverde sleutels, bijbehorende documenten, onderdelen en overige toebehoren aan de verhuurder retourneert of voor afhalen ter beschikking stelt.
2. De verhuurder zal het gehuurde na retournering direct inspecteren. De huurder mag bij deze inspectie aanwezig zijn. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden om het gehuurde terug te brengen in de staat waarin het zich bij de ingangsdatum van de overeenkomst bevond, zoals eventuele reinigingskosten, komen - met uitzondering van normale afschrijvingen en kosten als gevolg van slijtage - voor rekening van de huurder.
3. Indien partijen zijn overeengekomen dat het gehuurde door de verhuurder wordt opgehaald en hiervoor nog niets is bepaald in de overeenkomst, moet de huurder ervoor zorgen dat hij tenminste 48 uren van tevoren (weekenden en erkende nationale feestdagen niet meegerekend) aan de verhuurder meedeelt op welke datum, welk tijdstip en welk adres de verhuurder het gehuurde kan komen ophalen.
4. Indien de huurder het gehuurde - om welke reden dan ook - niet (tijdig) retourneert of voor afhalen ter beschikking stelt aan de verhuurder, is de huurder per direct in verzuim. De huurperiode wordt alsdan - zonder dat de verhuurder hiervan melding hoeft te maken - telkens met één dag verlengd. De huurder is bovendien gehouden alle (overige) schade van de verhuurder te vergoeden, zoals de kosten van het inhuren van vervangende roerende zaken ter vervanging van het gehuurde, de eventuele nieuwwaarde van het gehuurde indien retournering onmogelijk blijkt en de gederfde winst.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de verhuurder gegeven garanties aanvaardt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de verhuurder alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De huurder moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien de verhuurder aansprakelijk is voor door de huurder geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de verhuurder altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de verhuurder gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de verhuurder beperkt tot maximaal de huurprijs voor het gehuurde.
5. In afwijking van het vorige lid, wordt bij huurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot de over de laatste 3 maanden verschuldigde huurprijs indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de verhuurder gesloten verzekering valt.
6. De huurder moet de verhuurder uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
7. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
8. De verhuurder is niet aansprakelijk en de huurder kan geen beroep doen op een toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het gehuurde of de door of namens de verhuurder verstrekte instructies, handleidingen, bedienings- of gebruiksaanwijzingen of behandelingsvoorschriften;
b. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de huurder aan de verhuurder verstrekte informatie;
c. doordat door of namens de huurder reparaties of overige werkzaamheden/ bewerkingen aan het gehuurde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verhuurder.
9. De huurder is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de verhuurder uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de verhuurder of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de verhuurder de huurder vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de huurder.

Artikel 14: Betaling bij bedrijven onderling

1. De verhuurder heeft altijd het recht, naast een eventuele waarborgsom, (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de huurder te verlangen.
2. Betaling vindt contant bij aflevering/ ophalen plaats of na factuur. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de huurder niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de huurder aan de verhuurder een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door de verhuurder betaling alsnog uitblijft, heeft de verhuurder bovendien het recht aan de huurder buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door de huurder, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de huurder alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de verhuurder eveneens indien hij al voordat de huurder in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de huurder te twijfelen.
6. Door de huurder gedane betalingen worden door de verhuurder eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de huurder bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. De huurder mag de vorderingen van de verhuurder niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de verhuurder heeft. Dit geldt eveneens indien de huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 15: Betaling bij consumenten

1. De verhuurder heeft altijd het recht, naast een eventuele waarborgsom, (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen huurprijs bedragen.
2. Betaling vindt contant bij aflevering/ ophalen plaats of na factuur. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan de verhuurder een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door de verhuurder betaling alsnog uitblijft, heeft de verhuurder bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de verhuurder de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de verhuurder het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de verhuurder eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
8. Door de consument gedane betalingen worden door de verhuurder eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid

1. De verhuurder heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de huurder te ontbinden op het tijdstip waarop de huurder:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De huurder moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 17: Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de huurder of de verhuurder, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de huurder te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de huurder voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van de verhuurder wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de verhuurder, van de door hem ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de verhuurder.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de verhuurder zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de verhuurder en/of van de huurder of dreiging van deze e.d. omstan¬digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (af)leveringsproblemen en het verloren gaan, teniet gaan of beschadigd raken van het gehuurde op een zodanig tijdstip dat de verhuurder het gehuurde in redelijkheid niet kan hebben vervangen of gerepareerd op het moment van aanvang van de huurperiode.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de huurder in ieder geval zijn verplichtingen jegens de verhuurder tot aan dat moment nakomen.

Artikel 18: Annulering, opschorting

1. Indien de huurder de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan de verhuurder een door de verhuurder nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door de verhuurder gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De verhuurder heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte voorbereidingen of gemaakte kosten, de mogelijkheid tot wederverhuur aan een andere huurder etc. - 20 tot 100% van de overeengekomen huurprijs bij de huurder in rekening te brengen.
2. De huurder is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de verhuurder voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
3. De verhuurder heeft het recht alle door de huurder betaalde bedragen te verrekenen met de door de huurder verschuldigde schadevergoeding.
4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de huurder is de vergoeding voor alle op dat moment al gemaakte kosten direct opeisbaar en is de verhuurder gerechtigd deze bij de huurder in rekening te brengen. De verhuurder mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten in rekening brengen.
5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de huurder te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de huurder eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de verhuurder vergoeden.

Artikel 19: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen de verhuurder en de huurder gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de verhuurder is gevestigd, zij het dat de verhuurder altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de huurder is gevestigd.
3. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de verhuurder. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de verhuurder schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
4. Indien de huurder gevestigd is buiten Nederland, heeft de verhuurder het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de huurder gevestigd is.

Datum: 5 september 2016